Mjukvaru utveckling

Mjukvaruutveckling är vårt hantverk ...

I samtliga projekt som vi arbetat och arbetar med finns mjukvaruutveckling med som en huvudkomponent. Vi tycker oss behärska alla faser av ett mjukvaruutvecklingsprojekt, från specifikation och inledande design genom implementationsfas och testning fram till den till slut ”färdiga” produkten och underhåll av densamma.

Vi kan ta en processor från ”scratch”, implementera en passande interruptstruktur och minnesfördelning, komplettera med scheduler eller realtidsoperativsystem, gå vidare med drivers för olika periferienheter, fortsätta med implementeringen av själva applikationen och dess algoritmer (fixttalsimplementation om detta önskas) och så vidare. För mjukvaruimplementering i dessa system har vi använt oss av  C, C++ och (för länge sedan) assembler.

Ofta hjälper vi till med funktionsutveckling i nya eller redan existerande produkter. Även här ser utvecklingen ofta i C eller C++ men lika ofta används grafiska kodgenereringsverktyg som antingen kan vara kundspecifika eller kommersiellt tillgängliga som till exempel Simulink.

... och vi börjar bli bra på det

På liknande sätt som för processorer kan vi ta en FPGA eller en CPLD från ”scratch” definiera konfiguration, mappning av pinnar samt specifikation av tidskrav,  implementera önskad funktionalitet, simulera densamma och slutligen verifiera på hårdvaran. För implementering i dessa system har vi använt VHDL.

Vi har också hjälpt till med mjukvaruutveckling på PC-sidan i form av drivers för kommunikation med inbyggda system och HMI:n för presentation och interaktion med de inbyggda systemen. Utvecklingen av dessa system har skett i C# och Java.

Ace Control Systems AB är ett konsultföretag inriktat på utveckling och testning av inbyggda system där reglerteknik och signalbehandling utgör de centrala delarna.

© Ace Control Systems All rights reserved

Hemsida av area81.se